Somos L'Alacantí

El nuevo periódico de la comarca

Publicidad Cabecera

LOCAL Mutxamel

L’Ajuntament de Mutxamel programa el Diverconcília

La Regidoria d’Educació oferix el servei de conciliació laboral adreçat a xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys (nascuts entre 2008 i 2016) d’aquelles famílies en què tots els membres treballen, per això s’han de complir els requisits següents: estar empadronats o empadronades a Mutxamel i portar un certificat de l’empresa que demostre que en l’horari del Diverconcília pares, mares o tutors legals estan treballant de manera presencial.

L’activitat es realitzarà al poliesportiu municipal de 9 a 14 hores. En períodes quinzenals durant el mes de juliol i la primera d’agost. I el preu de la matrícula per quinzena és de 37’50 €.

Publicidad

La inscripció es farà els dies 22 i 23 de juny per a la primera quinzena de juliol, el 25 i 26 de juny per a la segona quinzena de juliol, i el 29 i 30 de juny per a la primera quinzena d’agost; al Casal de la 3a Edat, de 9 a 14 h; i a la Casa de la Cultura, de 17 a 20 h. 

El programa garantix la diversió i l’aprenentatge dels participants de diferents edats ja que les activitats estan dissenyades per a satisfer les necessitats, inquietuds i motivacions de les xiquetes i els xiquets.

L’objectiu és oferir una alternativa lúdica basada en l’aprenentatge d’hàbits saludables, l’educació en valors i la pràctica d’esports, adaptada a les diferents edats; alhora que es fomenten les relacions afectives satisfactòries, el desenvolupament de les actituds d’ajuda i la col·laboració mútua, sense oblidar el respecte vers les diferències individuals.

Els grups no seran majors de 9 integrants, es farà una festa de cloenda per quinzena i es repartiran dos samarretes per usuari.  Es dissenyarà una programació específica adaptada a les singularitats del grup, amb activitats com tallers, jocs, esports i danses, entre d’altres; sota una línia temàtica que lligarà totes les activitats.

Per últim volem remarcar que se seguiran les màximes mesures de seguretat higiènica en les instal·lacions i el material. Es garantix la formació prèvia dels monitors en matèria higiènica i sanitària,  el control d’entrada escalonada amb presa de temperatura, neteja de calçat i lliurament de màscares. Així com l’existència dels materials necessaris: productes viricides homologats per a la desinfecció del material utilitzat per cada grup, gels hidroalcohòlics,  màscares (talla infantil) d’un sols ús per a tots els usuaris cada dia, i EPIs per al personal: guants, màscares FFP2 i bates de polipropilé..

El Ajuntament de Mutxamel programa el Diverconcília

La Concejalía de Educación ofrece el servicio de conciliación laboral dirigido a niños y niñas de 3 a 12 años (nacidos entre 2008 y 2016) de aquellas familias en qué todos los miembros trabajan, por eso se tienen que cumplir los requisitos siguientes: Estar empadronados o empadronadas en Mutxamel y presentar un certificado de la empresa que  en el horario del Diverconcília padres, madres o tutores legales están trabajando de manera presencial.

La actividad se realizará en el polideportivo municipal de 9 a 14 horas. En periodos quincenales durante el mes de julio y la primera quincena de agosto. Y el precio de la matrícula por quincena es de 37’50 €.

La inscripción se hará los días 22 y 23 de junio para la primera quincena de julio, el 25 y 26 de junio para la segunda quincena de julio, y el 29 y 30 de junio para la primera quincena de agosto; en el Casal de la 3ª Edat, de 9 a 14 h; y en la Casa de la Cultura, de 17 a 20 h. 

El programa garantiza la diversión y el aprendizaje de los participantes de diferentes edades puesto que las actividades están diseñadas para satisfacer las necesidades, inquietudes y motivaciones de las niñas y los niños.

El objetivo es ofrecer una alternativa lúdica basada en el aprendizaje de hábitos saludables, la educación en valores y la práctica de deportes, adaptados a las diferentes edades; a la vez que se fomentan las relaciones afectivas satisfactorias, el desarrollo de las actitudes de ayuda y la colaboración mutua, sin olvidar el respeto hacia las diferencias individuales.

Los grupos no serán mayores de 9 integrantes, se hará una fiesta de clausura por quincena y se repartirán dos camisetas por usuario.  Se diseñará una programación específica adaptada a las singularidades del grupo, con actividades como talleres, juegos, deportes y danzas, entre otros; bajo una línea temática que ligará todas las actividades.

Por último queremos remarcar que se seguirán las máximas medidas de seguridad higiénica en las instalaciones y el material. Se garantiza la formación previa de los monitores en materia higiénica y sanitaria, el control de entrada escalonado con toma de temperatura, limpieza de calzado  y entrega de máscara. Así como la existencia de los materiales necesarios: productos viricida homologados para la desinfección del material utilizado por cada grupo, geles hidroalcohólicos,  máscaras (talla infantil) de un solo uso para todos los usuarios cada día; y EPIs para el personal: guantes, máscaras FFP2 y batas de polipropileno.

DEJA UNA RESPUESTA

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *